สงอาจินต์ ศิลา, ชัยเรือง นพรัตน์, and ชูช่วยสุวรรณ จำเริญ. “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, no. 20, July-December (January 10, 2019): 160–175. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852.