อินตา มนตรี, and สกุลศรีประเสริฐ สุพัตรา. “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 20 (January 10, 2019): 98–116. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10846.