อังกุรวัชรพันธุ์ ฐิติมา, and เสาวภาวงศ์ กิ่งกนก. “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 20 (January 10, 2019): 29–42. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10841.