บทความวิจัย ใบนำส่ง. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 21, 2018): 241. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533.