ตั้งศิริธงชัย วิไลลักษณ์, and ปิลันธนานนท์ นาตยา. “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, no. 19, January-June (August 21, 2018): 201–216. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10527.