ธรรมเจริญ วิทมา, เจริญงาม นิทัศนีย์, and โชติดิลก ญาดาภา. “ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (FACTORS PREDICTING FOR PRETERM LABOUR OF TEENAGE PREGNANT WOMEN AT PRAPOKKLAO CHANTHABURI HOSPITAL)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 21, 2018): 188–200. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10526.