กองทรัพย์ วริษฐา, สมุทรานนท์ ทิพทินนา, and จงวิศาล รัตติกรณ์. “วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 21, 2018): 171–187. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525.