บุญยะเสนา พิมลพรรณ, and หิมะกลัส วรลักษณ์. “กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 21, 2018): 127–139. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10522.