ศรีสังข์ พัชรี, and ศรีวิชัยมูล อรุณประเสริฐ. “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 20, 2018): 102–115. Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519.