อุยยานนท์ พอพันธ์, สัจจานันท์ ศิริพร, โห้ลายอง ฐิติมา, and วนเศรษฐ อภิญญา. “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10, no. 19 (August 20, 2018): 88–101. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518.