ประไพพานิช ณัฐญา. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, no. 19, January-June (August 20, 2018): 46–58. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10515.