ชัยทัศน์ จักรพันธ์, มนัสสนิท วัชรี, and สุวรรณจินดา เฌณิศา. “อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10, no. 19, January-June (August 20, 2018): 33–45. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514.