จีนนุ่น พ. “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF ‘WELL-BEHAVED WOMEN’ IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 9, no. 17, January-June, July 2017, pp. 160-75, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9021.