กาญจนวงศ์ ไ., and กาญจนวงศ์ อ. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 9, no. 17, January-June, July 2017, pp. 120-34, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018.