แก้วสุทธา ณ., อันชื่น ภ., สมสวย พ., and วีระกุล น. “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 9, no. 17, January-June, July 2017, pp. 53-68, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999.