เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ., เชยจิตร ร., and ธนานุภาพพันธุ์ อ. “การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 9, no. 17, January-June, July 2017, pp. 29-40, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977.