เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป., and สุกิมานิล อ. “ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 7, no. 13, January-June, Jan. 2015, pp. 71-84, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398.