พรหมสิงห์ ก., and สังขรัตน์ อ. “ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 6, no. 12, July-December, Feb. 2015, pp. 1-13, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036.