ปลื้มอารมย์ ว., สิริกุตตา ส., and กุลิสร์ ณ. “พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 3, no. 6, July-December, Dec. 2011, pp. 105-17, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840.