ประไพพานิช ณ., เหลืองอร่าม จ., โมขศักดิ์ พ., and ผิวเหลือง อ. “การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 14, no. 28, July-December, Dec. 2022, pp. 28-43, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039.