“กองบรรณาธิการ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 14, no. 27, June 2022, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525.