เกษามา ส., นาราเวช ว., and วิตตาภรณ์ ส. “ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 14, no. 27, June 2022, pp. 177-92, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497.