คำทิ้ง ธ., and สุขเจริญ ภ. “วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 14, no. 27, June 2022, pp. 62-74, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486.