พรมมะเริง ส., กุลิสร์ ณ., and สิริกุตตา ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 3, no. 5, January-June, May 2011, pp. 172-84, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443.