บุญปก ป. “สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 3, no. 5, January-June, May 2011, pp. 41-50, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433.