บทความวิจัย ใ. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 13, no. 26, Jan. 2022, p. 208, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171.