ทองญวน ร., สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ., พันธุมนาวิน ด., and วัณโณ ว. “ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 13, no. 26, Dec. 2021, pp. 120-32, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105.