สัจจพันธุ์ ร. “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 2, no. 4, July-December, Apr. 2011, pp. 1-24, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410.