ดิตถ์ดำรงสกุล ธ., พร้อมสุขกุล ป., and บูรณประพฤกษ์ อ. “การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 13, no. 26, July-December, Dec. 2021, pp. 46-56, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092.