เล็กน้อย อ., and เยื้องไธสง อ. “บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 13, no. 26, July-December, Dec. 2021, pp. 189-00, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14089.