ไทพาณิชย์ ช., ศรีสมบัติ ร., and จำนงค์สาร ส. “ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 13, no. 26, Dec. 2021, pp. 20-29, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079.