สกุลกิจกาญจน์ ว., and เลิศกูลประหยัด ล. “บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 13, no. 25, January-June, June 2021, pp. 95-105, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712.