นาควัชระ ป. “พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 13, no. 25, June 2021, pp. 73-83, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710.