ปานอุทัย ฉ., ภานุรัชต์ฐนนท์ พ., and มิตรานันท์ ว. “สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 13, no. 25, June 2021, pp. 15-24, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705.