สังข์โพธิ์ จ., and แรมจันทร์ ศ. “การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 12, no. 24, May 2021, pp. 15-27, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524.