บทความวิจัย ร. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 11, no. 22, July-December, Mar. 2020, p. 230, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12368.