เรียนสุทธิ์ ว. “ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 11, no. 22, Dec. 2019, pp. 196-11, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105.