ฤกษ์สมุทร พ., วิสุทธิแพทย์ ม., and ศรีสมบัติ ร. “ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 11, no. 22, Dec. 2019, pp. 128-40, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101.