ลี้ตระกูล ป. “การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 11, no. 22, July-December, Dec. 2019, pp. 95-110, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12099.