พัชรเมธา ต. “เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 11, no. 22, Dec. 2019, pp. 75-94, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098.