รัศมีมารีย์ ค., ชื่นชมคุณาธร น., คงมนต์ ศ., นันทธเนศ พ., ธรรมบุศย์ พ., รอดมณี อ., and มุลอามาตย์ เ. “ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 11, no. 22, July-December, Dec. 2019, pp. 32-44, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086.