บทความวิจัย ใ. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 11, no. 21, January-June, June 2019, p. 196, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440.