เจริญศิลป์ ว., สุปินนะ ว., สุขอิ่ม จ., and นาทองไชย ศ. “การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 11, no. 21, January-June, June 2019, pp. 135-47, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394.