สงอาจินต์ ศ., ชัยเรือง น., and ชูช่วยสุวรรณ จ. “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 10, no. 20, July-December, Jan. 2019, pp. 160-75, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852.