บทความวิจัย ค. “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 10, no. 19, January-June, Aug. 2018, pp. 235-9, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10529.