ศรีสังข์ พ., and ศรีวิชัยมูล อ. “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 10, no. 19, Aug. 2018, pp. 102-15, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519.