อุยยานนท์ พ., สัจจานันท์ ศ., โห้ลายอง ฐ., and วนเศรษฐ อ. “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), vol. 10, no. 19, Aug. 2018, pp. 88-101, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518.