ชัยทัศน์ จ., มนัสสนิท ว., and สุวรรณจินดา เ. “อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, vol. 10, no. 19, January-June, Aug. 2018, pp. 33-45, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514.