[1]
จีนนุ่น พ., “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF ‘WELL-BEHAVED WOMEN’ IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS)”, -, vol. 9, no. 17, January-June, pp. 160–175, Jul. 2017.