[1]
บุญเพ็ญ ป., ไชยจูกุล ย., and โยเหลา ด., “ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES)”, -, vol. 9, no. 17, January-June, pp. 86–106, Jul. 2017.